BaNeFF doc.short 2019 AWARDS

Specialpriser 

Lonut och Calin, Rumänien 

Starkt skådespeleri i ett tätt drama om den förlorade kärlekens smärta – den försmåddes sorg över att inte vara älskad såväl som den åtråddes lika bittra sorg över att inte längre kunna älska. 

The Barefootboy, Bosnien Hercegovina 

Att med enklast tänkbara medel berätta om ett återupprättat liv. En gripande skildring av ”Kaspers” väg från gatubarn med fotbollsdrömmar, soldat i ett för honom obegripligt krig, missbruk och självförakt till ett liv för andra. En hyllning till kärleken till nästan. 

She Should Run, Grekland 

En film om det självklara i att ta kvinnlig erfarenhet och kvinnligt mod med i byggandet av en rimligare värld – om kvinnors omistliga plats i såväl det offentliga samtalet som i det politiska utformandet av nationers framtid. Om vikten av att föra en envis kamp för att uppnå det självklara. 

Djibril, Senegal 

Filmens magi berättas med denna films egna magi som medel. En poetik för blivande filmare. 

BaNeFF doc.short 2019 – NORDIC ZOOM priser

Strawberries, Montenegro  – Bästa kvinnliga filmprestationen

En delikat film noir med överraskande upplösning. Förtätad dramatik gestaltad av tre lysande skådespelare. 

Milestones  – Bästa filmen

En film som med eftertryck bekämpar den påbjudna glömskan. Jugoslaviens socialistiska monument, vad de betydde, betyder och om förstörelsen av dem. En initierad berättelse om konst från en tid då drömmen om fred och jämlikhet drömdes av miljoner.

IN ENGLISH

SPECIAL AWARDS

Lonut and Calin, Romania

for the strong acting in a dense drama about the pain of lost love – the sadness of not being loved as well as the incapability and bitterly saddened to no longer be able to love.

The Barefootboy, Bosnia Herzegovina

for telling a story about a restored life with the simplest possible means. A gripping portrayal of “Casper”s path from street boy with football dreams, a soldier in an incomprehensible war, alcoholic and self-contempt to a life for others. A tribute to the love for others.

She Should Run, Greece

A film about obvious need in bringing female experience and female courage into building a more reasonable world – about women’s indispensable place in both public conversation and in the political creation of the future of nations. About the importance of waging a stubborn struggle to achieve the obvious.

Djibril, Senegal

The magic of the film is told with this film’s own magic as a means. A poetics for aspiring filmmakers.

BaNeFF doc.short 2019 – NORDIC ZOOM awards

Strawberries, Montenegro – Best female movie performance

A delicate film noir with surprising resolution. Condensed drama depicted by three brilliant actors.

Milestones – Best movie

A movie that emphatically fights the oblivion that is offered. Yugoslavia’s socialist monuments, what they meant, means and about their destruction. An initiated story of art from a time when the dream of peace and equality was dreamed by millions.

Jury

Richard Turpin – actor, director

Olgica Lindquist – journalist, media producer